Liên kết website

 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Hòa Bình: Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

29/05/2015

Với mục đích tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và yêu cầu Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2014 của Tỉnh ủy đã đề ra. Mặt khác, tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức về Công nghệ thông tin đối với cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Các tin bài khác
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng E-mail

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho 09 Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng thư điện tử và văn bản điện tử

24/11/2014

Một trong những nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, tổ chức là việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ (thư điện tử có tên miền dạng @ten.gov.vn) và hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản, tài liệu điện tử trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc của Lãnh đạo và CBCC trong nội bộ các cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau.
Các tin bài khác
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SỰ KIỆN NỔI BẬT